Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, codis i qualsevol altre material són propietat de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (en endavant ORGT), o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’ORGT. Tot aquest material està protegit per la legislació de protecció de la propietat intel·lectual i el seu ús indegut pot ser objecte de sancions fins i tot penals d’acord amb l’article 270 del vigent Codi Penal.

Aquest lloc web posa a disposició dels usuaris fitxers en format PDF i en format Word. Per llegir fitxers PDF podeu descarregar la darrera versió de l’Acrobat Reader. Per llegir fitxers Word podeu descarregar la darrera versió de l’OpenOffice, que és una suite ofimàtica de codi lliure que permet obrir tant documents en format ODF com Microsoft Office.

Tot accés a aquest lloc web de l'ORGT resta subjecte a les condicions següents:

 • Queda totalmente prohibido distribuir, copiar, modificar o trasmitir tanto el contenido como el código de las páginas, salvo que se cuente con la autorización expresa y por escrito del ORGT. En especial, queda prohibido todo tipo de copia, reproducción, distribución y uso - en cualquier medio - de las imágenes, logotipos u otros signos identificativos del ORGT. La información que se facilita en esta página no puede ser objeto por parte de los usuarios de venta ni cesión bajo ningún concepto, ni siquiera gratuïta.
 • L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l'ORGT o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents.
 • Les comunicacions que faci l'usuari del web que continguin dades de caràcter personal, es faran - mitjançant un sistema de comunicació "entorn segur", establert amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, la confidencialitat de la informació i la intimitat personal dels usuaris. Aquest sistema permet criptografiar la informació transmesa entre l'usuari i l'ORGT. L'usuari pot verificar si es troba en un "entorn segur" amb un cadenat tancat que apareixerà a la part inferior de la pantalla.
 • L'Organisme informa als usuaris del web que les dades personals de l'usuari no seran controlades per galetes (cookies).
 • Els usuaris queden informats que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades i el correu electrònic no ofereix garanties absolutes de seguretat.
 • L'ORGT no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l'ORGT, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecarregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l'ORGT.
 • La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l'edició oficial dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.
 • L'ORGT no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta Administració.
 • L'ORGT no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.
 • El ORGT se reserva el derecho a modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin previo aviso, la presentación y configuración de la web, así como la oferta de servicios y las condiciones que se requieren para utilizarlo.

Protección de datos personales

De conformidad con lo que dispone la normativa de protección de datos de carácter personal, el Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona (ORGT), como responsable del tratamiento de datos, informa que los datos de carácter personal recogidos a través de esta web podrán ser incluidos en uno o más ficheros destinados a la gestión, inspección y recaudación de los impuestos locales y otros ingresos de derecho público.

El ORGT solo trata los datos personales de las personas usuarias que resulten adecuadas, pertinentes y limitadas al cumplimiento de las finalidades derivadas de las misiones de interés público y cumplimiento de las obligaciones legales que tiene atribuidas por ley, a los efectos de lo que disponen los principios relativos a los tratamientos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas por lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación (RGPD).

Con carácter general no se realizarán comunicaciones de datos personales a terceros, excepto por obligación legal, como sería el caso de las comunicaciones a Jueces y Tribunales u otras Administraciones Tributarias.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, en relación a sus datos de carácter personal tratados por el ORGT, en los términos y las condiciones previstas en el RGPD y legislación vigente, a través de la sede electrónica del ORGT, por correo postal o presencialmente en las oficinas del ORGT.

El ejercicio de derechos sobre datos de carácter personal citado, se puede llevar a cabo electrónicamente, mediante el trámite presentación de escritos al Registro que se encuentra habilitado en la carpeta del ciudadano de la sede electrónica del ORGT.

El escrito relativo al ejercicio de derechos también se puede presentar en cualquier oficina del ORGT o por medio de los servicios postales, con solicitud dirigida a:

 • Delegado de Protección de Datos
 • ORGT Diputación de Barcelona
 • Travessera de les Corts 131-159, Pabellón Mestral
 • 08028 Barcelona

Igualmente, para cualquier consulta o queja sobre el tratamiento de sus datos personales, el ORGT de la Diputación de Barcelona tiene a su disposición el siguiente correo electrónico, donde puede establecer contacto con el Delegado de protección de datos: dpd.orgt@diba.cat

De acuerdo con lo que dispone el artículo 15 del RGPD, cuando presente la solicitud por medios electrónicos, y excepto que se solicite que se haga de otra manera, la información se ha de facilitar en un formato electrónico de uso común.

Por otro lado, si no está de acuerdo con la respuesta del ORGT, la normativa prevé la posibilidad de presentar una reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT), la cual facilita la presentación a través de su sede electrónica. (http://apdcat.gencat.cat), sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial.

Puede obtener información más detallada sobre protección de datos personales y sus derechos en el Portal de Transparencia del ORGT.

Enlaces de interés:

Agencia Catalana de Protección de Datos

Agencia Española de Protección de Datos