Declaration of data of the Tax of the Increase of the Value of the Urban Nature Lands

Tràmits en relació a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU - Plusvàlua)